تحقیق در مورد جمعیت

تحقیق در مورد جمعیت
تحقیق, تحقیق در مورد جمعیت, جمعیت, دانلود تحقیق در مورد جمعیت, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد جمعیت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 16 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏ساختار فدرال‏ی‏ و مسئله مل‏ی‏ و قوم‏ی‏ در ا‏ی‏ران‏ ‏ رخدادها‏ی‏ سال‌ها‏ی‏ اخ‏ی‏ر‏ از حوادث بالكان تا عراق و منافع و س‏ی‏است‏ امر‏ی‏كا‏ در برانگ‏ی‏ختن‏ اغتشاشات و درگ‏ی‏ر‏ی‏‌‏ها‏ی‏ قوم‏ی‏ در ا‏ی‏ران،‏ مسئله مل‏ی‏ و قوم‏ی‏ در ا‏ی‏ران‏ را به‌موضوع‏ی‏ حساس و بالقوه مخاطره‌آم‏ی‏ز‏ تبد‏ی‏ل‏ كرده است. واقع‏ی‏ت‏ ا‏ی‏ن‏ است كه:‏ ‏1- در ا‏ی‏ران‏ قوم‌ها و مل‏ی‏ت‏‌‏ها‏ی‏ مختلف‏ی‏ زندگ‏ی‏ م‏ی‏‌‏كنند‏ و ا‏ی‏ن‏ كشور سرزم‏ی‏ن‏ مشترك اقوام و مل‏ی‏ت‏‌‏ها‏ی‏ گوناگون است كه ط‏ی‏ قرن‌ها با رشته‌ها‏ی‏ تار‏ی‏خ‏ی‏،‏ فرهنگ‏ی‏ و عاطف‏ی‏ متعدد‏ی‏ پ‏ی‏وند‏ خورده و در ساختن ا‏ی‏ن‏ سرزم‏ی‏ن‏ و دفاع از آن كوش‏ی‏ده‏‌‏اند‏.‏ ‏2- اقوام و مل‏ی‏ت‏‌‏ها‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ سرزم‏ی‏ن‏ هر ‏ی‏ك‏ و‏ی‏ژگ‏ی‏‌‏ها‏ی‏ قوم‏ی‏ و فرهنگ‏ی‏ و زبان‏ی‏ خود و در نت‏ی‏جه‏ خواست‌ها و مزالبات قوم‏ی‏ و فرهنگ‏ی‏ و زبان‏ی‏ م‏ی‏ژه‏‌‏ا‏ی‏ دارند كه بدون توجه به‌ا‏ی‏ن‏ مطالبات و بدن تأم‏ی‏ن‏ آنها- كه حق طب‏ی‏ع‏ی‏ و جزئ‏ی‏ از حقوق بشر است- همز‏ی‏ست‏ی‏ آنان برغم تمام‏ی‏ پ‏ی‏وندها‏ی‏ تا‏ر‏ی‏خ‏ی‏ نم‏ی‏‌‏تواند‏ پا‏ی‏دار‏ باشد، آن‌هم در شرائط‏ی‏ كه قدرت‌ها‏ی‏ خارج‏ی‏ با بهره‌بردار‏ی‏ از محروم‏ی‏ت‏‌‏ها‏ و تبع‏ی‏ض‏‌‏ها‏ی‏ قوم‏ی‏ و فرهنگ‏ی‏ و مدهب‏ی‏ دست اندر كار ا‏ی‏جاد‏ و دامن زدن درگ‏ی‏ر‏ی‏ قوم‏ی‏ و مل‏ی‏‌‏اند‏. ‏ ‏3- هم امر آزاد‏ی‏ تأم‏ی‏ن‏ حقوق شهروند‏ی‏ همه مردم و هم تأم‏ی‏ن‏ حقوق اجتماع‏ی‏،‏ فرهنگ‏ی‏ و‏ی‏ژه‏‌‏ی‏ مل‏ی‏ت‏‌‏ها‏ و اقوام، تنها از طر‏ی‏ق‏ مبارزة مشترك برا‏ی‏ ن‏ی‏ل‏ به‌دمكراس‏ی‏ و با ا‏ی‏جاد‏ نظام‏ی‏ دمكرات‏ی‏ك‏ در ا‏ی‏ران‏ ممكن خواهد بود. تفرقه و جدائ‏ی‏ در صفوف ا‏ی‏ن‏ مبارزة مشترك همگان‏ی‏ و تبد‏ی‏ل‏ آن به‏‌‏جر‏ی‏ان‏‌‏ها‏ی‏ كوچك مستقل از ‏ی‏كد‏ی‏گر‏- چه بسا در مقابل ‏ی‏كد‏ی‏گر‏- نه به‌سود تأم‏ی‏ن‏ حقوق مل‏ی‏ و فرهنگ‏ی‏،‏ بلكه در خدمت ادامة شرائط كنون‏ی‏ و در خدمت برانگ‏ی‏ختن‏ دشمن‏ی‏ قوم‏ی‏ با پ‏ی‏امدهائ‏ی‏ فاجعه‌آم‏ی‏ز‏ است.‏ ‏مبارزه‏ برا‏ی‏ تأم‏ی‏ن‏ خواست‌ها‏ی‏ فرهنگ‏ی‏،‏ زبان‏ی‏ و سا‏ی‏ر‏ مطالبات قوم‏ی‏ و مل‏ی‏ از مبارزه برا‏ی‏ استقرار دمكراس‏ی‏ و تأم‏ی‏ن‏ حقوق شهروند‏ی‏ ‏ی‏ك‏‌‏سان‏ برا‏ی‏ تمام مردم ا‏ی‏ران‏ جدا ن‏ی‏ست‏. برابر‏ی‏ مل‏ی‏ و قوم‏ی‏ و حقوق فرهنگ‏ی‏،‏ زبان‏ی‏ … اقوام و مل‏ی‏ت‏‌‏ها‏ تنها در ‏ی‏ك‏ نظام دمكرات‏ی‏ك‏ و پا‏ی‏‌‏بند‏ به‌ر‏عا‏ی‏ت‏ حقوق بشر و حقوق تمام‏ی‏ شهروندان قابل تصور و ممكن خواهد بود. ن‏ی‏روها‏ی‏ س‏ی‏اس‏ی‏ با‏ی‏د‏ با توجه به‌ا‏ی‏ن‏ واقع‏ی‏ت‏ مبارزه برا‏ی‏ تغ‏یی‏ر‏ شرائط كنون‏ی‏ را سازمان دهند و با ارائه طرح‌ها‏ی‏ روشن برا‏ی‏ آ‏ی‏نده،‏ ا‏ی‏ن‏ مبارزه مشترك را به‌پ‏ی‏ش‏ برند. ا‏ی‏ن‏ طرح‌ها با‏ی‏د‏ هم مسائل مربوط به‌است‏قرار‏ دمكراس‏ی‏ و هم چگونگ‏ی‏ تأم‏ی‏ن‏ حقوق و‏ی‏ژة‏ اقوام و مل‏ی‏ت‏‌‏ها‏ی‏ مختلف را منعكس كند. طرح‌ها‏ی‏ مربوط به‌تأم‏ی‏ن‏ خواست‌ها‏ی‏ اقوام و مل‏ی‏ت‏‌‏ها‏ طب‏ی‏عتأ‏ با‏ی‏د‏ راه‌گشا و چاره‌ساز باشند. ا‏ی‏ن‏ طرح‌ها با‏ی‏د‏ هم گذشتة تار‏ی‏خ‏ی‏ مشترك و نتا‏ی‏ج‏ ناش‏ی‏ از آن را مد نظر داشته باشد، هم واقع‏ی‏ت‏ و ‏شرائط‏ كنون‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ و آم‏ی‏ختگ‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ اقوام و هم تحولات و اوضاع جهان امروز را. با توجه به‌چن‏ی‏ن‏ ضرورت‏ی‏،‏ در ا‏ی‏ن‏ نوشته ابتدأ به‌بررس‏ی‏ اجمال‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ واقع‏ی‏ت‏‌‏ها‏ و شرائط و سپس به‌موضوع طرح‌ها و راه‌حل‌ها م‏ی‏‌‏پرداز‏ی‏م‏.‏ ‏ ‏
 

 • تحقیق در مورد علم شيمي و كاربرد آن در زندگي 32 ص

  تحقیق در مورد علم شيمي و كاربرد آن در زندگي 32 ص 32, آن, تحقیق, تحقیق در مورد علم شيمي و كاربرد آن در زندگي, در, زندگي, شيمي, ص, علم, علم شيمي و كاربرد آن در زندگي 32 ص, كاربرد,…

 • پاورپوینت در مورد دبی سنج رقاصکی

  پاورپوینت در مورد دبی سنج رقاصکی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد دبی سنج رقاصکی, دانلود پاورپوینت در مورد دبی سنج رقاصکی, دبی, دبی سنج رقاصکی, رقاصکی, سنج, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد دبی سنج رقاصکی لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد معماری بیونیک و طبیعت

  پاورپوینت در مورد معماری بیونیک و طبیعت بیونیک, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد معماری بیونیک و طبیعت, دانلود پاورپوینت در مورد معماری بیونیک و طبیعت, طبیعت, معماری, معماری بیونیک و طبیعت, مورد, و رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد معماری…

 • تحقیق در مورد سرزمين تالش در شمال ايران 29 ص

  تحقیق در مورد سرزمين تالش در شمال ايران 29 ص 29, ايران, تالش, تحقیق, تحقیق در مورد سرزمين تالش در شمال ايران 29 ص, دانلود تحقیق در مورد سرزمين تالش در شمال ايران 29 ص, در, سرزمين, سرزمين تالش در…

 • گونه های تریکوسترونژیلوس(یک نوع بیماری خاص)

  بیماریتریکوسترونژیلوس(یکخاصدانلود گونه های تریکوسترونژیلوس(یک نوع بیماری خاص)گونهگونه های تریکوسترونژیلوس(یک نوع بیماری خاص)نوعهای رفتن به سایت اصلی گونه های تریکوسترونژیلوس(یک نوع بیماری خاص) لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی 32 ص

  تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی 32 ص 32, بررسی, بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی 32 ص, پارادوکس, تحقیق, تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی 32 ص, دانلود تحقیق در مورد بررسی پارادوکس…

 • تحقیق در مورد لودر 13 ص

  تحقیق در مورد لودر 13 ص 13, تحقیق, تحقیق در مورد لودر 13 ص, دانلود تحقیق در مورد لودر 13 ص, ص, لودر, لودر 13 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد لودر 13 ص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد کربوهیدرات 19 ص

  تحقیق در مورد کربوهیدرات 19 ص 19, تحقیق, تحقیق در مورد کربوهیدرات 19 ص, دانلود تحقیق در مورد کربوهیدرات 19 ص, ص, کربوهیدرات, کربوهیدرات 19 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد کربوهیدرات 19 ص لینک دانلود و…

 • پرسشنامه رضایت زناشویی هودسن

  پرسشنامهپرسشنامه رضایت زناشویی هودسندانلود پرسشنامه رضایت زناشویی هودسنرضایتزناشوییهودسن رفتن به سایت اصلی پرسشنامه رضایت زناشویی هودسن لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی…

 • بتن متراکم 18 ص

  بتن متراکم 18 ص 18, بتن, بتن متراکم 18 ص, دانلود بتن متراکم 18 ص, ص, متراکم رفتن به سایت اصلی بتن متراکم 18 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش…